Solidariteit en zorg

PvdA-GroenLinks kiest voor eerlijk delen. Dit betekent dat iedereen een eerlijke kans krijgt op goed werk, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning. Wij willen dat iedereen, jong of oud, ongeacht achtergrond of herkomst, gebruik kan maken van op de mens gerichte zorg en van het allerbeste onderwijs.

PvdA-GroenLinks wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving door middel van betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Wij vinden het de taak van de overheid om mensen die dat nodig hebben te helpen door extra ondersteuning of begeleiding.

PvdA-GroenLinks kiest voor meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf en voor minder regels.
Wij willen ruimte voor innovatieve pilots waar mensen met een bijstandsuitkering meer bestaanszekerheid kunnen opbouwen en hun sociale en financiële redzaamheid kunnen vergroten.

PvdA-GroenLinks wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. In de zorg staat de mens die hulp nodig heeft centraal, met haar of zijn eigen talenten en behoeften.

Onze inzet voor de komende jaren:

  • Zorgen voor een solide sociaal vangnet. Dit houdt in ruimhartige bijstand, een actief beleid voor armoedebestrijding en jeugdzorg en het opsporen van stille armoede.
  • Inzetten op financiële redzaamheid. Hiernaast ook goede schuldhulpverlening door intensieve samenwerking met maatschappelijke partners en bedrijven.
  • Professionele ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg.
  • Centraal stellen van de mens bij de uitvoering van het sociaal beleid door marktpartijen. Dit houdt in niet automatisch kiezen voor de laagste prijs.
  • Innovatieve pilots om de bestaanszekerheid voor mensen met een bijstandsuitkering te vergroten.
  • Stimuleren van solidariteit met statushouders en hun kinderen en ondersteunen van VluchtelingenWerk.