Een leefbaar platteland

Het is in onze gemeente goed wonen, werken en recreëren. Dat willen we graag zo houden. Bij nieuwe ontwikkelingen is daarom de zorg voor ruimtelijke kwaliteit belangrijk. Hierbij gaat het om zaken als schoon water, schone grond en lucht, waterveiligheid, het voorkómen van verdroging en het bevorderen van soortenrijkdom in de natuur. Deze staan in toenemende mate onder druk door economische ontwikkelingen.

Natuurlijk is PvdA-GroenLinks voor economische ontwikkeling ten gunste van de leefbaarheid van ons platteland. We stellen evenwel als voorwaarde dat deze niet ten koste mag gaan van de hierboven genoemde zaken.

Voor de landbouwsector is het een uitdaging om zich in deze dichtbevolkte omgeving te ontwikkelen tot een duurzame bedrijfstak die aan de normen voor uitstoot naar bodem, water en lucht voldoet.

Onze inzet voor de komende jaren:

  • Steunen van de landbouw door het ontwikkelen van lokale afzetmarkten en het belonen voor groene diensten (er wordt betaald voor prestaties die van maat- schappelijk belang zijn en die plaatsvinden naast de gewone agrarische bedrijfsvoering).
  • Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen op agrarische bedrijven, ook voormalige, zonder dat dit ten koste gaat van bestaande functies en kwaliteiten.
  • Versterken van de ruimtelijke, economische en menselijke relaties tussen ‘stedelijk’ en landelijk gebied.
  • Ondersteunen van initiatieven voor het versterken van cultuurhistorische en landschappelijke waarden en handhaven van bestaande afspraken.